Psychotherapie Limbeek

Regelgeving

De Wet BIG
Het beroep psychotherapeut is sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van psychotherapeuten moet met goed gevolg zowel de juiste academische vooropleiding zijn afgerond als een postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid.

Beroepscode
Als BIG- geregistreerd psychotherapeut dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Hierin is onder andere de geheimhoudingsplicht geregeld. Deze beroepscode kunt u nalezen op de site van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

WGBO
De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt. In deze wet staan de rechten en plichten van zorgverleners en cliënten. Zie voor meer informatie op de site van GGZ Nederland.

Privacy
U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens volgens de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Ik wil u hierbij informeren dat er op de eindfactuur bestemd voor uw zorgverzekeraar de hoofddiagnose staat waarvoor u behandeld bent. Wanneer u niet wilt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose onder ogen ziet, dan kunt u via het invullen van een privacy verklaring hiertegen een bezwaar indienen.

Gegevens van afgesloten DBC’s en de ROM behoren aangeleverd te worden aan een landelijk databestand. Te weten DIS (DBC Informatiesysteem) en SBG (Stichting Benchmark GGZ). Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar u als persoon.
Voor het registeren van de behandeling maak ik gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit EPD voldoet aan de privacywetgeving.
U heeft recht op inzage in uw dossier. De bewaartijd van uw dossier is 15 jaar. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Klachtregeling
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft u recht om een klacht in te dienen. Mocht u ontevreden zijn met de door mij verleende zorg, dan hoop ik dat u dit eerst met mij bespreekt. Als we er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van P3NL. Dit is een overkoepelende organisatie die geschillen en klachten behartigt.