Psychotherapie Limbeek

Praktische zaken

Tarieven

Verzekerde zorg
Psychotherapie wordt via uw basisverzekering vergoed als deze voldoet aan een aantal voorwaarden. U heeft allereerst een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling. Deze verwijsbrief dient u mee te nemen naar het eerste intakegesprek.
Vervolgens moet er een diagnose volgens de DSM-V (een classificatie-systeem voor psychische stoornissen) gesteld worden. Verder is het nodig om de effectiviteit van de behandeling te meten aan de hand van ROM metingen (Routine Outcome Monitoring). U wordt daarom bij aanvang en einde van de behandeling gevraagd om een ROM vragenlijst (klachtenlijst) in te vullen.

Niet verzekerde zorg
De behandeling van een aantal psychische klachten wordt niet langer meer vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de aanpassingsstoornissen en werkgerelateerde problemen. Deze problematiek valt onder het zogenoemde “overig zorgproduct” (OZP) en dient door u zelf betaald te worden. Wanneer er naast deze problematiek ook sprake is van een andere stoornis zoals angst of depressie, dan wordt de behandeling wel vergoed.

Contractvrij
Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars vanwege de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening.
Dit betekent dat ik de rekening van de behandeling niet rechtstreeks bij uw verzekering declareer maar bij u. Afhankelijk van uw polis (naturapolis of restitutiepolis) wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijkt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om te zien hoe hoog de vergoeding is. De tarieven voor de behandeling zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en in te zien op de site van de NZa.
Verder betaalt u een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Zelf betalen
U kunt ook kiezen om de behandeling zelf te betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen uit privacy overwegingen. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en al uw gegevens blijven binnen de praktijk. Ik hanteer voor zelfbetalers en voor niet verzekerde zorg de landelijk vastgestelde tarieven door de NZa.

Afspraak afzeggen
U kunt uw afspraak per mail of telefonisch afzeggen of verzetten. Wanneer u niet op een afspraak verschijnt of als u minder dan 24 uur van tevoren afbelt, dan zal ik in principe een bedrag van 50 euro in rekening brengen. Dit bedrag kunt u niet via uw verzekering vergoed krijgen.

Regelgeving

De Wet BIG
Het beroep psychotherapeut is sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van psychotherapeuten moet met goed gevolg zowel de juiste academische vooropleiding zijn afgerond als een postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid.

Beroepscode
Als BIG- geregistreerd psychotherapeut dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Hierin is onder andere de geheimhoudingsplicht geregeld. Deze beroepscode kunt u nalezen op de site van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

WGBO
De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt. In deze wet staan de rechten en plichten van zorgverleners en cliënten.

Privacy
U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens volgens de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Ik wil u hierbij informeren dat er op de factuur bestemd voor uw zorgverzekeraar de zorgzwaartetypering en de hoofddiagnose staat waarvoor u behandeld bent. Wanneer u niet wilt dat uw zorgverzekeraar deze gegevens onder ogen ziet, dan kunt u via het invullen van een privacy verklaring hiertegen een bezwaar indienen.

Per juni 2023 is het voor elke GGZ praktijk verplicht om de zorgvraagtypering van iedere cliënt aan te leveren bij het NZa. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar u als persoon. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt een privacy verklaring ondertekenen.
Voor het registeren van de behandeling maak ik gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit EPD voldoet aan de privacywetgeving. U heeft recht op inzage in uw dossier. De bewaartijd van uw dossier is 15 jaar. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Klachtregeling
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft u recht om een klacht in te dienen. Mocht u ontevreden zijn met de door mij verleende zorg, dan hoop ik dat u dit eerst met mij bespreekt. Als we er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van P3NL. Dit is een overkoepelende organisatie die geschillen en klachten behartigt.

Wachttijden

Wachttijden (laatst bijgewerkt juli 2024)
Er is op dit moment een wachttijd van ongeveer 6 weken.  Ik hanteer geen wachttijd tussen het eerste intakegesprek en de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut
Sinds 1 januari 2017 moet elke aanbieder van GGZ beschikken over een kwaliteitsstatuut. In dit kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te kunnen aanbieden. Dit kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk.

Privacystatement

Het privacystatement is hier in te zien: Privacy-Statement-PsychotherapieLimbeek.pdf

 

Uitweg 7      3481 BA  Harmelen      06-24489004      www.psychotherapielimbeek.nl